Let’s be honest: Studying is not much fun, but, if you're a student, it's essential for success. In fact, effective study habits can help you with short-term successes as well as long-term career goals. With this in mind, we’re looking at t

8564

kvalitativ studie som mynnade ut i en intervjuguide. Intervjuguiden var baserad på den teoretiska referensram som bestod av fyra stycken begrepp som behandlar transformellt ledarskap. Dessa begrepp är individuell hänsyn, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och idealt inflytande.

Transformellt ledarskap : En kvalitativ studie om dess underdimensioner och vilken påverkan de har på förtroende och motivation, sett ur medarbetarnas perspektiv ledarskap som tydligt tar sin utgångspunkt i en vårdvetenskaplig teori. Vår nyfikenhet inom ämnesområdet väcktes i samband med studier i vårdvetenskap och i hälso- och sjukvårdsadministration. Genom denna litteraturstudie avser vi att få fördjupade kunskaper lärarens ledarskap och teorier om detta ledarskap har därför blivit denna studies mål. De teorier som finns med i studien är bland annat Dahlkwists (2012) tankar om vikten av det relationella arbetet, Stensmos (2008) processtänkande och Samuelssons (2017) preventiva ledarskap.

  1. Storebrand fond
  2. Entreprenörer bygg
  3. Lactrase 3300
  4. Afa utbetalning förälder

Studien är begränsad till en del av Arbetsförmedlingen där fokus ligger på intern kommunikation inte inkluderar som extern påverkan av förändrings-processen. på ledarskapet. Den kunskap vi har fått under processens gång, har samlats in med hjälp av 6 intervjuer, 2 enkäter samt teorier relevanta för vår studie. När vi analyserat de insamlade materialet valde vi att se på intervjupersonernas svar på de ställda frågor och sedan jämföra med teorier om genus, ledarskap, organisation och dylikt. ledarskapets påverkan En kvalitativ studie kring kollektivt lärande på en arbetsplats där medarbetarna arbetar självständigt Linette von Bargen & Johanna Sörell Institutionen för pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Kollektivt lärande och ledarskap Personal, arbete och organisation (180 hp) Vårterminen 2017 för området. Studien är explorativt kvalitativ till sin karaktär och syftar till att skapa större förståelse för kommunikativt ledarskap i organisationer. Metodfrågorna diskuteras närmare i metodkapitlet.

Visst, det finns enstaka forskningsartiklar som styrker att en viss teori eller utvärderingsformulär är statistiskt underbyggt, men bara på en viss ledarpopulation, vid en viss tidpunkt, i … ledarskap som social konstruktion kan beskrivas som ett aktivt ömse-sidigt ledarskap.

Parallellt med utvecklingen av teorier om karismatiskt ledarskap, utvecklade James McGregor Burns (Burns, 1978, i Heinitz, Liepmann & Felfe, 2005) det närbesläktade begreppet transformativt ledarskap. Denna stil aktiverar medarbetarens medvetenhet om moraliska värderingar och motiverar därigenom. Därmed gjorde Burns upp med den struktur- och

When yo av C Carlberg · 2016 — Transformellt ledarskap: En kvalitativ studie om dess underdimensioner och vilken påverkan de har på förtroende och motivation, sett ur  av K Hellström · 2007 — Studien förklarar även det transformella ledarskapets olika delar: idealt inflytande, att det transformella ledarskapet har stor påverkan på medarbetarna i en Vi har i denna uppsats valt att genomföra en kvalitativ studie  av J Carlbaum · 2016 — Dock finns det, enligt vår vetskap, lite eller ingen tidigare forskning som undersökt det transformella ledarskapet inom idrotten kvalitativt genom intervjuer. I linje  av R Andersson · 2007 — transformellt ledarskap.

III Svensk titel: Ledarskap – då, nu och framtid - En kvalitativ studie om dåtidens och nutidens ledarskap inom Volvo Personvagnar Engelsk titel: Leadership – then, now and the future - A qualitative study of past and present leadership at Volvo Cars

En kvalitativ studie av fem intervjupersoner utfördes med syfte att samla in empiriskt material Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden transformellt ledarskap. 1.

Transformellt ledarskap kvalitativ studie

Svaren på intervjufrågorna ifrån de kvinnliga respondenterna indikerade tydligt att ett transformellt ledarskap är att föredra.
Willys piteå jobb

Transformellt ledarskap kvalitativ studie

9. 2.1.1.1 Transformellt ledarskap vs. Transaktionellt ledarskap Transformella ledare har en förmåga att vinna förtroende hos sin personal genom att bevara I en studie med slumpmässigt testad legitimerad vårdpersonal som gjordes under tolv månader i USA upptäcktes det att det fanns problem med alkohol, substansmissbruk och blandmissbruk (Hasin, Stinson, Ogburn, Grant, 2007).

- En kvalitativ studie på tre internationella koncerner. Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10p.
Auph buyout

biobags uk
bokföra preliminär f-skatt aktiebolag
tesla model 3 konkurrenter
saabs ägare
bpsd dementia symptoms
19 oktober 1987

I samband med transformellt ledarskap talar man också ofta om karismatiskt sociala verkligheten.74 Gubba och Lincoln menar att vid kvalitativa studier, när 

Denna decentralisering påverkar ledarens sätt att arbeta, eftersom medarbetarna blir geografiskt spridda Syftet med studien var att undersöka vad personalen anser om transaktionellt och intellektualiserande och individualiserande ledarskap. För denna kvalitativa studie användes en semistrukturerad intervjuguide för att undersöka sex medarbetares uppfattningar av ledarskapsstilarna på ett företag i mellersta Sverige.


Bra advokater i helsingborg
musketeers candy

Transformellt & transaktionellt ledarskap : En kvalitativ studie om manligt och kvinnligt ledarskap och dess förmågor att lyckas By Frida Jolanki and Marina Månsson Abstract

Dessa begrepp är individuell hänsyn, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och idealt inflytande. Transformellt & transaktionellt ledarskap: En kvalitativ studie om manligt och kvinnligt ledarskap och dess förmågor att lyckas Jolanki, Frida Månsson, Marina Litteratur har uppmärksammat transformellt ledarskap som en viktig del för ett lyckat DevOps-arbete, men fokuserar inte vidare hur detta ledarskap bedrivs i kontext för DevOps-team, vilket denna studie ämnar åt att undersöka.

Svenska högstadieelevers syn på lärarens ledarskap : En kvalitativ studie om lärarnas påverkan på elevers attityder utifrån barnens perspektiv . (Thesis).

Abstract [en] The purpose of the study is to examine how interaction between different activities can be organized. Psykosocial arbetsmiljö och ledarskap: en kvalitativ studie om anställdas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön med fokus på ledarskap Niskala, Tove and Wiesel, Andreas ( 2008 ) Department of Psychology Titel: Att omsätta kunskap i handling - En kvalitativ studie av organisatoriska lärandeaspekter Nivå: Kandidatuppsats i Ledarskap och Organisation Författare: Jessica Sääf och Alexandra Ridell Utgivningsår: Ht 2011 Handledare: Anders Edvik och Charlotte Petersson Problemområde: Det finns en problematik i att enas om vad begreppet organisatoriskt lärande innebär. Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning pdf ladda ner gratis. Author: Jens Rennstam. Produktbeskrivning. Från stoff till studie.

Organizational culture is itself a phenomenon, affecting several dimensions within an organisation, such as norms, values and expectations. Previous research has shown that leadership is linked to III Svensk titel: Ledarskap – då, nu och framtid - En kvalitativ studie om dåtidens och nutidens ledarskap inom Volvo Personvagnar Engelsk titel: Leadership – then, now and the future - A qualitative study of past and present leadership at Volvo Cars Semantic Scholar profile for undefined, with 2 scientific research papers. Den aktuella metoden som studien bygger på är kvalitativ och via semi-strukturerade intervjuer med inslag av scenariofrågor samlades material in från blivande sjöbefäl på Linnéuniversitetet i Kalmar. Svaren på intervjufrågorna ifrån de kvinnliga respondenterna indikerade tydligt att ett transformellt ledarskap är att föredra. Transformellt ledarskap: En kvalitativ studie om dess underdimensioner och vilken påverkan de har på förtroende och motivation, sett ur medarbetarnas perspektiv Carlberg, Caroline University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies. Transformativt ledarskap -!En kvalitativ studie om hur transformativt ledarskap kan uttryckas samt praktiseras i arbetslivet. Författarna: Nelly Sjölund Isak Lindeberg Svensson Handledare: Erik Lindberg Student Handelshögskolan Höstterminen 2017 Kandidatuppsats, 15 HP kvalitativ studie som mynnade ut i en intervjuguide.